Datový katalog

Monitor dle principů Open data poskytuje přístup ke zdrojovým datům a to jak kmenovým, tak transakčním. Tato data jsou vhodná pro uživatele, kteří je potřebují pro další zpracování ve svých systémech. Kmenová data jsou k dispozici v podobě webových služeb, transakční data jsou k dispozici v podobě souborů CSV a také webových služeb. Data jsou aktualizována jednou za čtvrtletí společně s publikací dat daného čtvrtletí. Kmenová data pro využití v systémech, které přímo komunikují se systémem IISSP (např. EKIS Organizačních složek státu) jsou dále k dispozici s častější aktualizací na webu Státní pokladny

Podmínky užívání dat a údajů zveřejněných na informačním serveru monitor

(dále jen „Podmínky užívání“)

Informace, data, údaje nebo díla a databáze chráněná zákonem (dále jen „Data“) Ministerstva financí ČR (dále jen „MFČR“) zveřejněné prostřednictvím specializovaného informačního portálu MONITOR, dostupného na internetové stránce http://monitor.statnipokladna.cz (dále jen „Web“) je možné

  • užívat při jakékoliv činnosti vykonávané v souladu se zákonem;
  • šířit, sdělovat nebo distribuovat veřejnosti;
  • zpracovávat a začleňovat do děl chráněných autorským právem či obdobným právem na ochranu duševního vlastnictví, zejména počítačových programů či databází;

a to ke komerčním i nekomerčním účelům, bez místního a časového omezení, jakoukoliv fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Uživatel“) za dodržení následujících podmínek:

  • Uživatel je povinen vždy uvést dostatečně zřetelným a srozumitelným způsobem, že zdrojem Dat je MFČR, přičemž nesmí vzniknout dojem, že MFČR jakkoliv podporuje Uživatele Dat nebo způsob, jakým Data užívá;
  • Uživatel není oprávněn Data jakkoliv upravovat či pozměňovat ani užívat způsobem či v kontextu, který by mohl působit vůči třetím osobám klamavě;
  • V případě šíření Dat nebo děl, která Data využívají, je Uživatel povinen vhodným způsobem odkázat na Podmínky užívání, a to nejlépe ve formě odkazu na tuto adresu Webu.

MFČR bude prostřednictvím informačního portálu MONITOR zajišťovat přístup k úplným a komplexním Datům, a to nejméně v rozsahu stanoveném závaznými právními předpisy. Data budou přístupná ve strojově čitelné podobě ve formátu, který je bezplatně dostupný pro libovolné použití nebo do bezplatně dostupného formátu volně převoditelný.

Uživatel bere na vědomí, že:

  • Podmínky užívání se nevztahují na Data chráněná autorským právem či jiným obdobným právem duševního vlastnictví třetí osoby;
  • Zveřejňovaná Data mají informativní povahu a MFČR nenese odpovědnost za škodu způsobenou užíváním Dat nebo internetových stránek či jiných zdrojů a externích odkazů uvedených na informačním portálu MONITOR;
  • MFČR si vyhrazuje právo z provozních nebo jiných důvodů dočasně omezit přístup k Datům, a to i bez předchozího upozornění.